สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา สมาคมครูวิทยาศาตร์ประถมศึกษา สมาคมครูสังคมประถมศึกษา